DESCARREGAR APP LAUMONT!

Condicions generals de contractació

Aquest document contractual regirà les condicions generals de contractació de productes o serveis (en endavant, «Condicions») a través de la pàgina web Laumont. shop, propietat de Laumont SHOP, SLU, en endavant, PRESTADOR, les dades de contacte que trobareu també en l'Avís Legal d'aquesta web.

Aquestes Condicions podran ser modificades en qualsevol moment. És responsabilitat de l'USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment de realització de comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

L'acceptació d'aquest document comporta que l'usuari:

  • Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
  • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web de l'PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als que envia els productes, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D'una banda, el PRESTADOR dels productes o serveis contractats per l'USUARI és Laumont SHOP, SLU, amb domicili social al C / BRUC, 14 - 25300 Tàrrega (Lleida), NIF B25857418 i amb telèfon d'atenció a client / usuari 973 50 març 23.

I de l'altra, l'USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l'PRESTADOR.

Objecte de l'contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l'USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d'un producte o servei concret.

Procediment de contractació

L'usuari, per poder accedir als productes o serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major d'edat i donar-se d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per això, l'USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, els quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l'Avís legal i la Política de privacitat d'aquest lloc web.

L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos ia no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar a l'PRESTADOR la ​​pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi a el bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creat el compte d'usuari, s'informa que d'acord amb el que exigeix ​​l'article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l'oferta.
8. Preu i termini de validesa de l'oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Garanties aplicables.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.


1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d'una comanda a l'PRESTADOR suposarà l'acceptació per part de l'USUARI d'aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l'USUARI podrà diferir de les de l'PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.


2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda o activarà cap servei fins que s'hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant CORREUS EXPRESS, SEUR, Integra2 per a Espanya i per als enviaments internacionals DHL i UPS segons la destinació designat lliurement per l'USUARI.

Falta d'execució de l'contracte a distància

Les dates o terminis de lliurament s'entendran aproximades, no constituint el retard incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagi fet el lliurament de la mercaderia, transcorreguts 30 dies des de la data de lliurament pactada, per falta de disponibilitat del producte o servei, l'USUARI ha de ser informat i quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l'import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable a l'PRESTADOR.

En cas de retard injustificat per part de l'PRESTADOR respecte a la devolució de l'import total, l'USUARI podrà reclamar que se li pagui el doble de l'import degut, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en el que excedeixin de aquesta quantitat.

El termini de lliurament sol estar comprès entre 2 i 5 dies laborables, segons la població de destinació i la forma de pagament triada. S'entén aquest terme sempre que s'hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l'USUARI, falses, inexactes o incompletes.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l'USUARI i aquest, o el delegat d'aquest, hagi signat el document de recepció de lliurament.

Correspon a l'usuari verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament.

En el cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sinó una activació d'uns serveis, sent aquests directament descarregats de la pàgina web, el PRESTADOR d'informar prèviament l'usuari respecte a l'procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.


3. DRET DE DESISTIMENT

L'usuari té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en manera en línia, com fora de línia.

L'usuari disposa d'un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució de la mateixa (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març). Llevat que la devolució es realitzi per defectes en el producte, les despeses relatives a l'enviament seran assumits per part de l'USUARI. El producte haurà de retornar en el seu embalatge original i en perfecte estat i, en cas de prestació d'un servei, des del mateix dia d'activació i / o descàrrega del mateix.

El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.

2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L'embalatge original s'ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l'ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.

3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s'hagi fet servir.

4. En les aplicacions de programari que siguin directament descarregades a través de l'portal o desprecintades per l'usuari després de la seva entrega física.

5. Quan siguin productes personalitzats o aquells que, per raons d'higiene o altres excepcions legalment previstes a l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març.

  1. En el subministrament de productes el preu depèn de fluctuacions de mercat financer que el PRESTADOR no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
  2. En el subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions de l'USUARI o clarament personalitzats.
  3. En el subministrament de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Tota devolució s'ha de comunicar a l'PRESTADOR, sol·licitant un nombre de devolució per correu electrònic a info@laumont.shop, indicant el número de factura o comanda corresponent.

Un cop l'usuari hagi rebut el nombre de devolució, farà arribar el producte a l'PRESTADOR, indicant aquest número a la carta d'enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, en el domicili de Laumont SHOP, SLU, C / BRUC, 14 - 25300 TARREGA (Lleida).


4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l'usuari consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: Laumont SHOP, SLU, C / BRUC, 14 - 25300 Tàrrega (Lleida)
Telèfon: 973 50 23 mar
Mail: info@laumont.shop


Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D'acord amb l'Art. 14.1 de l'Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució a l'conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l'obligació es demorarà fins al cessament de el cas de força major.


6. COMPETÈNCIA

L'usuari no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d'aquestes condicions fos considerada nul·la o d'impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L'usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions en tota la seva extensió.


7. GENERALITATS DE L'OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s'entendran sotmeses a les presents Condicions.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de Laumont SHOP, SLU o al que aquí estipulat, tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.


8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus que s'indiquen respecte de cada producte inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, segur d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos a l'producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s'expressaran en la moneda EURO. L'usuari assumeix que la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls de l'pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat a l'PRESTADOR comporta l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura s'enviarà juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'USUARI podrà contactar a través del telèfon d'atenció a client de l'PRESTADOR 973 50 23 mar o via correu electrònic a l'adreça info@laumont.shop.


9. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus no inclouen despeses d'enviament o comunicació, ni d'instal·lació o descàrrega, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contra.

Els ports es calcularan en el moment de guardar la cistella o pressupost, ja que es calculen pel pes dels productes i per la direcció de lliurament.


10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d'una comanda:

  • Targeta de crèdit


Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables a l'comprador, banc emissor, Comerciant o titular de la targeta o targetes.


11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s'han d'observar els articles, la quantitat, el preu i l'import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d'enviament introduïts.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

1. - Comprovació de la direcció d'enviament.
2. - Selecció de la forma de pagament.
3. - Comprovació de les dades de facturació.
4. - Realitzar la comanda (comprar).

Un cop processat la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic a l'departament de gestió de l'PRESTADOR i un altre a l'correu de l'USUARI confirmant la realització de la comanda.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies feiners, s'enviarà un correu electrònic a l'usuari confirmant l'estat de la comanda i la data d'enviament i / o lliurament aproximat.


12. GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s'indiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, d'acord amb els criteris i condicions descrits en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.


13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de venda de béns de consum:

I) Conformitat dels productes amb el contracte

1. Excepte prova en contrari, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies de el cas algun d'ells no sigui aplicable:

a) S'ajusten a la descripció i qualitats manifestades per Laumont SHOP, S.L.U ..

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de Laumont SHOP, SLU en el moment de la celebració de el contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte de el mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d'aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per Laumont SHOP, SLO .

e) Laumont SHOP, SLU descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

2. La manca de conformitat que resulti d'una incorrecta instal·lació del producte s'equipararà a la falta de conformitat el mateix quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda i hagi estat realitzada per Laumont SHOP, SLU o sota la seva responsabilitat, o per l'USUARI quan la instal·lació defectuosa es degui a un error en les instruccions d'instal·lació.

3. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l'usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració de el contracte o que tinguin l'origen en materials subministrats per l'usuari.

II) Responsabilitat de l'PRESTADOR i drets de l'Usuari

Laumont SHOP, SLU respondrà davant l'usuari de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. Laumont SHOP, SLU reconeix a l'usuari el dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa de l'preu i a la resolució de el contracte.

De conformitat amb l'article 6 de el Codi Civil, qualsevol renúncia prèvia dels drets de l'USUARI o actes realitzats en frau seran nuls.


III) Reparació i substitució dels productes

1. Si el producte no és conforme amb el contracte, l'USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució de la mateixa, llevat que una d'aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l'usuari comuniqui a Laumont SHOP, SLU l'opció escollida, ambdues parts s'han d'atenir. Aquesta decisió de l'USUARI s'entén sense perjudici del que disposa l'article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte en conformitat amb el contracte.

2. Es considera desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a Laumont SHOP, SLU costos que, en comparació amb l'altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per l'USUARI.

IV) Regles de la reparació o substitució del producte

La reparació i la substitució s'ajustaran a les següents regles:

a) Seran gratuïtes per l'USUARI.

Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

b) Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l'usuari, tenint en compte la naturalesa dels productes i la finalitat que tinguessin per l'USUARI.

c) La reparació suspèn el còmput dels terminis a què es refereix l'article VII. El període de suspensió començarà des que l'usuari posi el producte a disposició de Laumont SHOP, SLU i conclourà amb el lliurament a l'usuari del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, Laumont SHOP, SLU respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació. Es presumeix que es tracta de la mateixa manca de conformitat quan es reprodueixin en el producte defectes de el mateix origen que els inicialment manifestats.

d) La substitució suspèn els terminis a què es refereix l'article VII des de l'exercici de l'opció fins al lliurament de el nou producte. A l'producte substitut li és aplicable, en tot cas, el segon paràgraf de l'article VII.

e) Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, l'USUARI podrà exigir la substitució de la mateixa, dins dels límits que estableix l'apartat 2 de l'article IV, o la rebaixa de l'preu o la resolució de l'contracte en els termes de l'article V.

f) Si la substitució no aconsegueix posar el producte en conformitat amb el contracte, l'USUARI podrà exigir la reparació de la mateixa, dins dels límits que estableix l'apartat 2 de l'article IV, o la rebaixa de l'preu o la resolució de el contracte en els termes dels articles V i VI.

g) L'usuari no podrà exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona mà.

V) Rebaixa de l'preu i resolució de l'contracte

La rebaixa de l'preu i la resolució de l'contracte procediran, a elecció de l'usuari, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del producte i en els casos en què aquestes no s'hagin dut a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per l'USUARI. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui d'escassa importància.

VI) Criteris per a la rebaixa de l'preu

La rebaixa de l'preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hagués tingut en el moment del lliurament d'haver estat d'acord amb el contracte, i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

VII) Terminis

1. Laumont SHOP, SLU respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, Laumont SHOP, SLU i l'USUARI poden pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a un any des del lliurament.

Excepte prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l'índole de la falta de conformitat .

2. Excepte prova en contra, el lliurament s'entén feta el dia que figuri a la factura o etiqueta de compra, o en l'albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.

3. L'acció per a reclamar el compliment del que preveuen els articles anteriors prescriu al cap de tres anys des del lliurament del producte.

4. L'usuari ha d'informar Laumont SHOP, SLU de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

Excepte prova en contra, s'entendrà que la comunicació de l'usuari ha tingut lloc dins el termini establert.

VIII) Acció contra el productor

Quan a l'usuari li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a Laumont SHOP, SLU per falta de conformitat dels productes amb el contracte de compravenda, pot reclamar directament a productor amb la finalitat d'obtenir la substitució o reparació del producte.

Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat de l'productor cessament, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per Laumont SHOP, SLU, el productor respondrà per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l'origen, identitat o idoneïtat dels productes, d'acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

S'entén per productor, el fabricant d'un producte o l'importador de la mateixa en el territori de la Unió Europea, o qualsevol persona que es presenti com a tal a l'indicar en el producte el seu nom, marca o un altre signe distintiu.

Qui hagi respost davant de l'USUARI, disposarà de el termini d'un any per a repetir de responsable de la manca de conformitat. Aquest termini es computa a partir de el moment en què es va completar el sanejament.


14. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l'USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals de el domicili de l'usuari qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions.

En cas que l'USUARI tingui el seu domicili fora d'Espanya, el PRESTADOR i l'USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de TARREGA (Espanya).

En cas que l'USUARI tingui el seu domicili fora d'Espanya, el PRESTADOR i l'USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de TARREGA (Espanya).

Cerrar (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Cercar

La seva cistella actualment és buida.
Empezar a comprar